Návrh stanov

 navrhovaný text stanov, připravený ke schválení:

 

 

STANOVY

BYTOVÉ DRUŽSTVO SUCHÝ VRŠEK

 

ČÁST I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Firma a sídlo družstva

1) Firma družstva (dále jen „družstvo“) je Bytové družstvo Suchý vršek.

2) Sídlem družstva je Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ 158 00.

3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu Dr, vložka 2765 a má přiděleno identifikační číslo 25060881.

4) Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.

5) Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami.

6) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná všem členům.

 

Čl. 2

Předmět činnosti družstva

1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

2) Předmětem činnosti družstva je:

 1. a) správa pozemků a domů s byty a nebytovými prostorami ve vlastnictví družstva anebo

jiných osob,

 1. b) zajišťování oprav, údržby a rekonstrukcí majetku uvedeného pod písm. a),
 2. c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a to včetně zabezpečení plnění

spojených s jejich užíváním.

 

Čl. 3

Družstevní podíl

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu se připouští.

3) Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky

stanov pro přijetí za člena družstva.

4) K zastavení družstevního podílu je třeba předchozího souhlasu představenstva.

5) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu (družstevního

nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností

s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní

podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

6) Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na fyzickou osobu, která splňuje

podmínky vzniku členství podle čl. 5. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen

nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzavření

smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), dochází

k převodu nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) anebo k převodu

práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového

prostoru) včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně všech dluhů

převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním

družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) převodcem anebo s právem na

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) za

podmínek určených těmito stanovami.

7) Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

8) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné

smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později.

Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o

uzavření takové smlouvy.

9) Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží.

10) Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva.

11) Podá-li dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal.

12) Rozdělení a splynutí družstevního podílu se řídí zákonem.

 

Čl. 4

Družstevní byt

1) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen „družstevní byt“)

se rozumí – nestanoví-li zákon jinak – byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve

vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve

spoluvlastnictví družstva, a družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva,

který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

2) Ostatní byty a nebytové prostory nacházející se v nemovitostech ve vlastnictví družstva

než družstevní byty může družstvo pronajmout svým členům či třetím osobám.

 

ČÁST II.

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

Čl. 5

Omezení členství

1) Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která má na území České

republiky trvalý pobyt. Tato omezení neplatí pro ty osoby, které se stanou členy družstva

děděním.

2) Členství právnických osob v družstvu se nepřipouští.

 

Čl. 6

Seznam členů

1) Družstvo vede seznam svých členů.

2) Do seznamu členů se zapisuje:

 1. a) jméno a bydliště člena, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
 2. b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
 3. c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému podílu.

3) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu

členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis

zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

4) Družstvo doručuje všechny písemnosti členovi na adresu uvedenou v seznamu členů,

pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu.

 

Čl. 7

Členský vklad

1) Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu člena a všech jeho dalších

členských vkladů.

2) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 700 Kč. Základní vklad

nemůže být poskytnut v nepeněžité formě.

3) Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými

vklady.

4) Podmínkou vzniku členství u nových členů je splnění vkladové povinnosti k základnímu

členskému vkladu a převzetí nebo splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

O tom, zda je u konkrétního uchazeče podmínkou splnění vkladové povinnosti nebo

postačuje převzetí vkladové povinnosti, rozhoduje členská schůze.

 

5) Výši dalšího členského vkladu určí členská schůze a to obvykle v souladu s obecnou

hodnotou družstevního bytu (či zvýšení jeho hodnoty v důsledku jeho rozšíření), k němuž

člen získá v důsledku dalšího členského vkladu právo na uzavření nájemní smlouvy.

6) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou

smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo údaje o tom, jaká věc tvoří

předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, případně způsob jeho ocenění a lhůtu pro

splnění vkladové povinnosti.

 

Čl. 8

Způsob a lhůta pro splacení základního a dalšího členského vkladu

1) Základní členský vklad musí být splacen do 30 dnů ode dne rozhodnutí členské schůze o

přijetí za člena a to v penězích převodem na účet družstva či uhrazením v hotovosti do

pokladny družstva.

2) Další členský vklad musí být splacen způsobem a ve lhůtě určené v písemné smlouvě

mezi členem a družstvem uzavřené podle čl. 7 odst. 6. Neurčí-li členská schůze jinak, u

peněžitého dalšího členského vkladu musí být vklad uhrazen v penězích převodem na

účet družstva nejpozději do 3 měsíců ode dne rozhodnutí členské schůze o přijetí za

člena či o dalším členském vkladu.

3) U nepeněžitého dalšího členského vkladu je předmět vkladu vnesen způsobem určeným

zákonem a to neurčí-li členská schůze jinak, nejpozději do 3 měsíců ode dne rozhodnutí

členské schůze o přijetí za člena či o dalším členském vkladu.

 

Čl. 9

Vznik členství

1) Členství vzniká při splnění všech podmínek daných zákonem a těmito stanovami:

 1. a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
 2. b) dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem

uvedeným v tomto rozhodnutí,

 1. c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.

2) Členství vzniká na dobu neurčitou.

3) O přijetí do družstva rozhoduje členská schůze.

4) Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a obsahovat firmu družstva,

jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

5) Družstvo vrátí již uhrazený členský vklad (či zálohy na ně) uchazeči o členství, kterého

nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena

družstva.

 

Čl. 10

Společčlenství manželů

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí

společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a

povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.

2) Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí, nestanoví-li

zákon jinak, ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a

společném jmění manželů.

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se

společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy

k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

4) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se

společným členstvím manželů v družstvu, spojen nájem družstevního bytu, jde o

společný nájem manželů.

5) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní

právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným

členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné

nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

6) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů,

nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

 

ČÁST III.

ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI A NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU

 

Čl. 11

Členská práva a povinnosti

1) Člen družstva má právo zejména:

 1. a) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
 2. b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem a

stanovami družstva,

 1. c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách poskytovaných

družstvem,

 1. d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami

nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, na představenstvo družstva a být o

jejich vyřízení informován,

 1. e) na uzavření smlouvy o nájmu jemu rozhodnutím členské schůze přiděleného

družstevního bytu na dobu neurčitou, pokud splňuje podmínky podle zákona a těchto

stanov,

 1. f) na ochranu nájmu svého družstevního bytu, pokud se jedná o družstevní byt, jehož nájem

je spojen s jeho členstvím v družstvu,

 1. g) na stanovení nájemného u družstevního bytu, jehož je nájemcem tak, aby v nájemném

byly hrazeny pouze účelně vynaložené náklady družstva vzniklé při správě těchto

družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve

kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy

a investice těchto družstevních bytů,

 1. h) na roční vyúčtování a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu a

na vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtování podle právních předpisů, těchto stanov a

zásad schválených členskou schůzí,

 1. i) na vypořádací podíl v případě zániku členství,
 2. j) nahlížet do seznamu členů družstva a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství

a obsahu svého zápisu v seznamu členů,

 1. k) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze za úhradu účelně vynaložených nákladů

spojených s pořízením kopie zápisu.

 1. l) uzavřít se souhlasem představenstva družstva a úhradě členskou schůzí stanoveného poplatku podnájemní smlouvu k družstevnímu bytu, který má v nájmu

2) Člen družstva je povinen zejména:

 1. a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
 2. b) platit nájemné za užívání družstevního či jiného bytu (nebytového prostoru), včetně

plateb za plnění spojená s užíváním družstevního či jiného bytu (nebytového prostoru)

anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich

vyúčtování,

 1. c) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého

člena družstva a za jemu udělené souhlasy ve výši určené členskou schůzí,

 1. d) chránit družstevní majetek,
 2. e) dodržovat domovní řád schválený členskou schůzí, předpisy o požární ochraně a řádně

užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné prostory a zařízení domu a

řádně užívat plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru),

 1. f) převzít byt (nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu, který je způsobilý k užívání

ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne

opožděným převzetím; v nájemní smlouvě lze sjednat předání ve stavu nezpůsobilém

pro řádné užívání, pokud si nájemce s družstvem současně vymezí práva a povinnosti

z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy,

 1. g) při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data

narození; změny těchto údajů, uzavření manželství nebo přechod nájmu oznámit

družstvu bez zbytečného odkladu,

 1. h) jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru), která

má být delší než jeden měsíc, spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto

skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí

možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to bude nezbytně nutné;

neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat

změnu adresy pro doručování,

 1. i) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení

zjišťovaly technický stav družstevního bytu a stav měřidel, prováděly opravy, údržbu a

instalaci technických zařízení a jiné práce nutné k řádnému provozu družstevního bytu,

popř. ostatních bytů a nebytových prostorů či domu jako celku,

 1. j) hradit a zajišťovat veškeré opravy v družstevním bytě, k jejichž úhradě je podle těchto stanov povinen,
 2. k) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva.

 

Čl. 12

Podmínky vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu

1) Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává

svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se

za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu:

 1. a) převodem družstevního podílu, s nímž bylo toto právo spojeno,
 2. b) přechodem družstevního podílu, s nímž bylo toto právo spojeno,
 3. c) v případech stanovených členskou schůzí při přijímání člena do družstva a to v

okamžiku vzniku členství, nestanoví-li členská schůze jinak.

3) Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv

spojených s užíváním tohoto bytu. Družstvo je povinno postupovat tak, aby člen mohl

uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, u něhož mu vzniklo právo na uzavření

nájemní smlouvy, co nejdříve, nebude-li v písemné dohodě uzavřené mezi družstvem a

(budoucím) členem stanoveno jinak.

 

Čl. 13

Nájem družstevního bytu

1) Veškeré opravy v družstevním bytě včetně oprav a výměny zařizovacích předmětů a

oprav a výměny zasklení lodžie a náklady spojené s běžnou údržbou družstevního bytu

(včetně nákladů na údržbu a opravy vedení vody, plynu a kanalizace, vrchních částí

podlah, včetně podlah lodžií, omítek či tapet, podlahových krytin, prahů a lišt, vnitřních a

vchodových dveří, jednotlivých částí oken a jejich součástí a výměny okenních zámků,

kování, klik, údržbu a opravy rolet a žaluzií, vodovodních výtoků a zápachových

uzávěrek) hradí člen, který je nájemcem takového družstevního bytu (dále pro účely

tohoto článku také jen „nájemce“), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí:

 1. a) opravy a výměny společných rozvodů elektřiny po bytový elektroměr, společných

rozvodů vody po hlavní uzávěr vody v družstevním bytě, společných rozvodů plynu po

hlavní uzávěr pro družstevní byt, rozvodů tepla mimo radiátorů a rozvodů kanalizace po

hlavní stoupací šachtu v bytě,

 1. b) opravy a výměny rozvodů společné televizní antény,
 2. c) opravy a výměny rozvodů domácích telefonů, mimo samotných telefonních přístrojů,
 3. d) výměny oken, pokud se s družstvem nedohodne jinak.

2) Družstvo může rozhodnutím členské schůze z technických nebo estetických důvodů

stanovit v přiměřeném rozsahu odchylná pravidla upravující způsob provedení některých

oprav nebo běžné údržby bytu, bude-li to na členech možné spravedlivě požadovat.

3) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav anebo běžnou

údržbu bytu, jež má zajišťovat, má družstvo na základě rozhodnutí členské schůze právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. Rozhodnutí členské schůze není třeba v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení.

4) Člen je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené

osobě, aby k zajištění řádné údržby družstevního bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně

úpravy, provoz a opravy ostatních bytů či nebytových prostor nebo domu jako celku, byla

provedena kontrola stavu družstevního bytu, nebo provedena instalace a údržba

zařízení pro měření a regulaci tepla, plynu, teplé a studené vody, jakož i odpočet

naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací,

rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším

technickým zařízením, pokud jsou součástí družstevního bytu.

5) Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu

potřebu těch oprav v družstevním bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich

provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla.

6) Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil

v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po

předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho

náhradu.

7) Družstvo zajišťuje v souvislosti s užíváním družstevních bytů tyto nezbytné služby:

dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod, dodávky tepla, odvoz komunálního

odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a

televizního vysílání, provoz a čištění vzduchotechniky, provoz výtahu. Poskytování

dalších služeb může stanovit členská schůze družstva, která může zároveň rozhodnout

o přiměřeném zvýšení záloh na tyto služby.

8) Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu

v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti

je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu

odstranil. V případě, kdy k takovýmto úpravám či změnám získá souhlas družstva, je

člen povinen respektovat omezení a povinnosti stanovené družstvem.

9) V případě skončení nájmu člen odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem končí.

Družstevní byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do

bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat družstevní byt ve stavu, v němž jej

převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, vyklizený a vyčištěný a odstranit v bytě

změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo členovi, že

odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní člen,

pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu uvede byt do původního stavu. Zařízení

a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu družstevního bytu, které nelze

odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu nebo domu,

přecházejí upevněním do vlastnictví družstva. Družstvo může žádat náhradu ve výši

snížení hodnoty družstevního bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými členem

bez souhlasu družstva.

10) Nájemce má právo chovat v družstevním bytě obvyklé domácí zvíře, nepůsobí-li jeho

chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud

vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu,

nahradí nájemce tyto náklady družstvu. Členská schůze může svým rozhodnutím

přijmout odchylná pravidla.

11) O nájmu družstevních bytů, není-li v zákoně či těchto stanovách stanoveno jinak, platí

ustanovení občanského zákoníku. O nájmu družstevních nebytových prostorů platí

přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevního bytu a ustanovení

občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

12) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena

své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu

družstvu; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců poté, co změna nastala, má se za to,

že závažně porušil svou povinnost.

13) Přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti podléhá souhlasu družstva v případě,

kdy by počet členů domácnosti překročil u bytů s podlahovou plochou do 50 m2 (bez

lodžie) 4 osoby a u větších bytů 7 osob. To neplatí, jedná-li se o příbuzné v řadě přímé a

manžela nebo partnera nebo v dalších případech zvláštního zřetele hodných. Členská schůze může určit pravidla, ve kterých případech musí být souhlas udělen nebo odmítnut.

14) Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob,

který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v

obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

 

Čl. 14

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

1) Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném družstvu pouze účelně

vynaložené náklady družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů

na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na

tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

2) Výši nájemného stanoví členská schůze družstva. Výše záloh na poskytovaná plnění

stanoví podle jiných právních předpisů a případně zásad schválených členskou schůzí

představenstvo družstva.

3) Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění (služby) se platí měsíčně nejpozději do

dvacátého dne příslušného měsíce.

4) Způsob vyúčtování záloh stanoví představenstvo a to případně podle zásad schválených

členskou schůzí. Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh je splatný

nejpozději do čtyř měsíců po vyúčtování, nestanoví-li právní předpis jinak.

5) Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu na poskytovaná plnění do pěti

dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení, resp. úrok

z prodlení stanovený právním předpisem.

 

Čl. 15

Zánik členství

1) Členství v družstvu zaniká:

 1. a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva,
 2. b) vystoupením člena,
 3. c) vyloučením člena,
 4. d) převodem družstevního podílu,
 5. e) přechodem družstevního podílu,
 6. f) smrtí člena družstva,
 7. g) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,
 8. h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
 9. i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o

výkonu rozhodnutí, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné,

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností

nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností,

k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění

vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán

návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

 1. j) zánikem družstva bez právního nástupce,
 2. k) v jiných případech stanovených zákonem.

2) Zánikem členství, se kterým bylo spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu

družstevního bytu nebo právo nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo.

Zánikem členství zaniká také právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo

na úroky z prodlení tím není dotčeno. To neplatí při zániku členství převodem nebo

přechodem družstevního podílu na jinou osobu.

3) Obnovení členství je možné v případě stanoveném právními předpisy.

 

Čl. 16

Vystoupení

 

Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců od

doručení výpovědi, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, v němž byla výpověď družstvu doručena. Vystoupení člena pro nesouhlas se

změnou stanov je možné za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Čl. 17

Vyloučení

1) Člen může být z družstva vyloučen, jestliže:

 1. a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
 2. b) přestal splňovat podmínky pro členství,
 3. c) porušil-li hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
 4. d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na

osobě, která bydlí v domě v majetku družstva anebo proti cizímu majetku, který se

v tomto domě nachází,

 1. e) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho

členů,

 1. f) nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, nebo
 2. g) zneužil seznam členů.

2) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení

a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.

3) Vyloučit člena družstva bez udělení výstrahy lze pouze v případě, jestliže porušení

členských povinností nebo důvody uvedené odstavci 1) písm. d) a e) měly následky,

které nelze odstranit.

4) O vyloučení rozhoduje členská schůze.

5) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve

lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s

tím se nepřihlíží. O námitkách rozhodne členská schůze nejpozději do 3 měsíců.

6) Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z nich.

Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli

druhého z nich.

7) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a o vyloučení může vylučovaná osoba podat ve lhůtě tří

měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení

za neplatné, nestanoví-li zákon jinak. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu

nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto

členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

8) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit v případech stanovených zákonem.

 

Čl. 18

Zánik členství zánikem družstva

Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva

z veřejného rejstříku.

 

Čl. 19

Zánik společného členství manželů

Společné členství manželů v družstvu zaniká také vypořádáním společného jmění manželů

nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.

 

Čl. 20

Vypořádací podíl

1) Zánikem členství vzniká v zákonem stanovených případech bývalému členovi nebo jeho

dědicům nárok na vypořádací podíl.

2) Vypořádací podíl se určí poměrem podlahové plochy družstevního bytu užívaného

bývalým členem k celkové podlahové ploše družstevních bytů všech ostatních členů. Vypořádací podíl člena však nesmí být nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle věty první násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle právního předpisu nebo těchto stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.

3) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné

účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to

hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část

i dříve.

4) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného

uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti

rozhodnutí o vyloučení skončeno.

5) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu,

jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní

závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později.

6) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové

z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

7) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému

členu.

ČÁST IV.

ORGÁNY DRUŽSTVA

Čl. 21

Orgány družstva jsou:

 1. a) členská schůze,
 2. b) představenstvo, a
 3. c) kontrolní komise.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

 

Čl. 22

Působnost členské schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří:

 1. a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 2. b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, ledaže právní předpis stanoví,

že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,

 1. c) určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
 2. d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě

mezitímní účetní závěrku,

 1. e) schvalovat smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů družstva,
 2. f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,
 3. g) rozhodovat o přijetí nového člena družstva,
 4. h) rozhodovat o vyloučení člena družstva,
 5. i) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 6. j) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
 7. k) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 8. l) rozhodovat o použití rezervního fondu a dalších fondů družstva,
 9. m) rozhodovat o vydání dluhopisů,
 10. n) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu

podnikání nebo činnosti družstva,

 1. o) rozhodovat o přeměně družstva,
 2. p) schvalovat smlouvu o tiché společnosti a její změnu a zrušení,
 3. q) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
 4. r) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
 5. s) schvalovat zajištění dluhů třetí osoby,
 6. t) schvalovat vydání cenného papíru včetně směnky.
 7. u) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
 8. v) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 9. w) schvalovat přijetí zaměstnance do pracovního poměru,
 10. x) schvalovat převedení vlastnického práva k nemovitostem v majetku družstva nebo jejich

zatížení,

 1. y) schvalovat jednání představenstva směřující k zadlužení družstva částkou převyšující

v jednotlivém případě 50.000,- Kč vč. DPH anebo převyšující v součtu všech částek za kalendářní rok 150.000,- Kč vč. DPH, ledaže se jedná o neodkladné úkony v běžném obchodním styku (např. náklady na odstranění havárie) nebo o povinné

veřejnoprávní platby či běžné platby za dodávky energií do nemovitostí družstva,

 1. z) schvalovat domovní řád,
 2. aa) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti.

3) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách,

které stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o

záležitosti svěřené zákonem o obchodních korporacích do působnosti představenstva

nebo kontrolní komise. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

4) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak

stanoví právní předpis.

5) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro

zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena

pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání

členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že

nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

Čl. 23

Svolávání členské schůze

1) Členskou schůzi svolává představenstvo nebo jiné osoby oprávněné k tomu těmito

stanovamí nebo zákonem. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za

každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se

musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní

závěrka sestavena.

2) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.

3) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

 1. a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by

neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny

okolnosti předpokládat, nebo

 1. b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního

předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

4) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo

alespoň 10 % členů družstva.

5) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odst. 4 tohoto článku, nebo v

důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové

představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo

podle zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato

povinnost vznikla.

6) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle

odst. 4 tohoto článku představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti,

musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem uvedenými v odstavci 5 tohoto

článku. Jestliže tak tyto osoby neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání

členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím

spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské

schůze požádali.

7) Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle

odst. 4 tohoto článku usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní

členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby uvedené v odst. 4 tohoto

článku vzaly svoji žádost zpět.

 

Čl. 24

Pozvánka

1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na

členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na

adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za

doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku

konání členské schůze.

2) Pozvánka obsahuje alespoň:

 1. a) firmu a sídlo družstva,
 2. b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí

tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,

 1. c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 2. d) program členské schůze a
 3. e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu

členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

3) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,

obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

 

Čl. 25

1) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo

jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po

odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané

členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je

záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s

odstavcem 2.

2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze

projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

 

Čl. 26

Schopnost členské schůze se usnášet a hlasování

1) Jednání členské schůze řídí osoba určená členskou schůzí jako předsedající. Členská

schůze dále zvolí zapisovatele pověřeného přípravou zápisu.

2) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.

3) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo

stanovy vyšší počet hlasů.

4) Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.

5) Pokud členská schůze rozhoduje o:

 1. a) změně stanov,
 2. b) schválení poskytnutí finanční asistence,
 3. c) zrušení družstva s likvidací,
 4. d) přeměně družstva nebo
 5. e) vydání dluhopisů,

je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech

členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

6) Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených v § 731 odst. 1 zákona o obchodních

korporacích se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu

nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

7) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

 1. a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti

k členskému vkladu,

 1. b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto

člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,

 1. c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání

z funkce člena orgánu družstva,

 1. d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí

finanční asistence ve vztahu k němu.

8) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Nerozhodne-li jinak, hlasuje se veřejně.

Členská schůze rozhoduje s konečnou platností také o možnosti třetích osob účastnit se

jednání členské schůze. O změně stanov nelze hlasovat v tajném hlasování. Nejprve se

hlasuje o návrhu představenstva a následně o protinávrzích a to v pořadí, v jakém byly

podány, neurčí-li členská schůze jinak.

9) Pořizování zvukových, obrazových anebo zvukoověobrazových záznamů z jednání

členské schůze je možné pouze se souhlasem členské schůze.

 

Čl. 27

Neplatnost usnesení členské schůze

1) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se

mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského

zákoníku o neplatnosti členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy, stanovami

nebo dobrými mravy. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh

zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o

přijetí rozhodnutí.

2) Nebylo-li právo podle odstavce 1) uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu

na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již

přezkoumávat, ledaže právní předpis stanoví jinak.

 

Čl. 28

Zápis o členské schůzi

1) O členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal, zápis do patnácti dnů ode dne konání členské

schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba

(zapisovatel), pak jej podepíše i ona. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, a to

za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu.

2) Zápis musí zejména obsahovat:

 1. a) datum a místo konání schůze;
 2. b) program jednání a přijatá usnesení;
 3. c) výsledky hlasování;
 4. d) námitky členů.

3) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly

předloženy k projednávaným bodům.

4) Schválená usnesení členské schůze družstvo uveřejní na informační desce družstva

a na internetových stránkách družstva bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu

z členské schůze.

 

Čl. 29

Náhradní členská schůze

1) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal původně svolanou

členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou

schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou

schůzi a samostatnou pozvánkou.

2) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Ustanovení čl. 26 odst. 5 a 6 tím není dotčeno.

3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze

na náhradní členské schůzi rozhodnout jen, pokud jsou přítomni a projeví s tím souhlas

všichni členové družstva.

 

Čl. 30

Rozhodování per rollam

1) Členská schůze může rozhodovat per rollam.

2) V případě rozhodování per rollam zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání

členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.

3) Návrh rozhodnutí obsahuje:

 1. a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 2. b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi

družstva,

 1. c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

4) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3 písm. b) družstvu písemný souhlas s návrhem

usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

5) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí

vyjádření člena být formou veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí

členské schůze, kterého se vyjádření týká.

6) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

7) Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat

způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem

členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

 

PŘEDSTAVENSTVO

 

Čl. 31

Základní ustanovení

1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva.

2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví. Představenstvo předkládá členské

schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

3) Představenstvo uděluje souhlas k zastavení družstevního podílu.

4) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

5) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s

nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo

družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení členské schůze

družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

6) Členem představenstva může být pouze plně svéprávná fyzická osoba, která je členem

družstva. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu

zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je

překážkou provozování živnosti, ledaže zákon stanoví jinak.

7) Zákaz konkurence člena představenstva se řídí zákonnými předpisy.

8) Představenstvo volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu.

 

Čl. 32

Způsob zastupování družstva členy představenstva

1) Družstvo zastupují navenek tři členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva družstva.

2) Při zastoupení družstva se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí

svůj podpis k názvu družstva a ke svému jménu, příjmení a funkci. Neuvedení těchto

údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

3) Následující jednání představenstva vyžadují předchozí souhlas členské schůze:

 1. a) přijetí zaměstnance do pracovního poměru,
 2. b) převedení vlastnického práva k nemovitostem v majetku družstva nebo jejich zatížení,
 3. bb) jednání směřující k zadlužení družstva částkou převyšující v jednotlivém případě 50.000,- Kč vč. DPH anebo převyšující v součtu všech částek za kalendářní rok 150.000,- Kč vč. DPH, ledaže se jedná o neodkladné úkony v běžném obchodním styku (např. náklady na odstranění havárie) nebo o povinné veřejnoprávní platby či běžné platby za dodávky energií do nemovitostí družstva,

 

 1. c) smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů družstva,
 2. d) poskytnutí finanční asistence,
 3. e) převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo

činnosti družstva,

 1. f) smlouva o tiché společnosti a její změny a zrušení,
 2. g) smlouva o dalším členském vkladu a její změny a zrušení,
 3. h) zajištění dluhů třetí osoby,
 4. i) vydání cenného papíru včetně směnky.

4) Družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s

družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s

podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou

nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného

znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas musí mít

písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro

právního nástupce osoby, která jej udělila. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže se

jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví

členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.

 

Čl. 33

Počet členů představenstva a funkční období

1) Představenstvo má 5 členů.

2) Funkční období členů představenstva činí 1 rok. Opětovné zvolení je možné.

3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která

je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení představenstvu a

jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li

představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena představenstva

zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze

plyne něco jiného.

4) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného

ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.

5) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy

do příští členské schůze.

 

Čl. 34

Rozhodování představenstva

1) Zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda jím určeným vhodným

způsobem. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo může způsob svého

svolávání, způsob rozhodování per rollam a lhůtu pro odeslání pozvánky upravit svým

rozhodnutím.

2) O každém jednání představenstva musí představenstvo předem informovat kontrolní

komisi. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání

představenstva. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se

jednání představenstva její předseda.

3) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

4) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný

předsedajícím a zapisovatelem. Zápis obsahuje údaje o datu a místě konání, program

jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam

přítomných osob.

5) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým

usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro

přijetí usnesení.

KONTROLNÍ KOMISE

 

Čl. 35

Základní ustanovení

1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může

požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své

působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.

2) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na

rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise

upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

3) Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení

před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.

4) Člen kontrolní komise je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s

nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo

družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení členské schůze

družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

5) Zákaz konkurence člena kontrolní komise se řídí zákonnými předpisy.

6) Členem kontrolní komise může být pouze plně svéprávná fyzická osoba, která je členem

družstva. Členem kontrolní komise nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu

zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je

překážkou provozování živnosti, ledaže zákon stanoví jinak.

7) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

 

Čl. 36

Počet členů kontrolní komise a funkční období

1) Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise volí svého předsedu.

2) Funkční období členů kontrolní komise činí 1 rok. Opětovné zvolení je možné.

3) Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která

je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení kontrolní komisi a

jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li

kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena kontrolní

komise zaniká také volbou nového člena kontrolní komise, ledaže z rozhodnutí členské

schůze plyne něco jiného.

4) V případě zániku funkce člena kontrolní komise zvolí nejbližší členská schůze nového

člena kontrolní komise.

5) Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy

do příští členské schůze.

 

Čl. 37

Rozhodování kontrolní komise

1) Zasedání kontrolní komise svolává předseda jím určeným vhodným způsobem. Připouští

se rozhodování per rollam. Kontrolní komise může způsob svého svolávání, způsob

rozhodování per rollam a lhůtu pro odeslání pozvánky upravit svým rozhodnutím.

2) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

3) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný

předsedajícím a zapisovatelem. Zápis obsahuje údaje o datu a místě konání, program

jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam

přítomných osob.

4) V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým

usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro

přijetí usnesení.

ČÁST V.

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

 

Čl. 38

Základní kapitál

Základní kapitál tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů.

 

Čl. 39

Nedělitelný fond (fond ze zisku) a další fondy

 

1) Družstvo má zřízen nedělitelný fond.

2) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku.

3) Nedělitelný fond se používá k úhradě ztráty družstva.

4) Družstvo může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních

předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených členskou

schůzí.

 

Čl. 40

Fond dalších členských vkladů

1) Fond dalších členských vkladů, který je součástí základního kapitálu, se tvoří dalšími

členskými vklady.

2) Fond se používá na financování výdajů spojených s technickým zhodnocením domu a

dále k úhradě ztráty družstva. Fond se snižuje při použití jeho zdrojů na úhradu ztráty a

při převodu družstevního bytu do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, je-li

dodatečný další členský vklad nabyvateli započítán na úhradu kupní ceny.

3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů.

 

Čl. 41

Vypořádání výsledku hospodaření

1) Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu

rozvoji družstva.

2) Zisk lze použít ve prospěch členů družstva podle pravidel schválených členskou schůzí.

3) Ztráta se uhradí z nerozděleného zisku z minulých let nebo z rezervního fondu či fondu

členských vkladů.

 

ČÁST VI.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE

 

Čl. 42

Družstvo se zrušuje rozhodnutím členské schůze, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo

z dalších důvodů stanovených zákonem.

 

Čl. 43

1) O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.

2) Toto rozhodnutí členské schůze musí být osvědčeno veřejnou listinou.

3) Po zrušení družstva se vyžaduje likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní

nástupce.

4) Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.

5) Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravuje právní

předpis.

 

Čl. 44

Likvidační zůstatek

1) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému

vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů

uspokojit zcela, uspokojí se poměrně.

2) Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou

nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy tak, že se nejprve určí částka

připadající na jednotlivé členy podle podílu podlahové plochy družstevních bytů

užívaných jednotlivými členy na celkové podlahové ploše družstevních bytů všech členů.

Od takto určeného podílu jednotlivých členů se odečtou (částky připadající na tyto členy

se sníží) částky odpovídající podílům určeným podle odstavce 1, přičemž částka

odpovídající součtu těchto odečtených částek se následně rozdělí mezi členy způsobem

podle věty první tohoto odstavce a jednotlivé částky se přičtou jednotlivým členům.

 

Čl. 45

Závěrečné ustanovení

Toto znění stanov nabývá účinnosti přijetím členskou schůzí s výjimkou čl. 1 odst. 4, který nabývá účinnosti

zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.

 

 

 

 

 

ORIGINÁL POZVÁNKY SE STANOVAMI JE TAKÉ ZDE:
https://drive.google.com/file/d/0B9Q6GYIdWp4OX3p0aFBMVkVBdDg/view?pli=1