P O Z V Á N K A

 

 

na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 2765, která se bude konat

v pondělí 18. října 2021 od 19:00 hodin

 na adrese Sluneční náměstí, Praha 13, v Komunitním centru

 

 

Program schůze:

 

1.          Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele

2.          Zpráva kontrolní komise

3.          Zpráva o hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2020

4.          Rozhodnutí o vypořádání ročního hospodářského výsledku za rok 2020

5.          Rozhodnutí o prolongaci smlouvy o termínovaném vkladu ve výši 2 mil. Kč u J&T Banky.

6.          Informace k proběhlým a plánovaným investičním akcím

7.          Schválení investic na další období (fotovoltaika, kamery do suterénů)

8.          Návrh úpravy zeleně na předzahrádkách, zejména dům 2112

9.          Rozhodnutí o prodeji /pronájmu prostoru pod lodžii v domě 2110

10.      Informace o aktualizaci podkladů pro převod jednotlivých jednotek do vlastnictví družstevníků včetně rozhodnutí o dalších krocích a případných nákladech na ně.

11.    Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise

12.    Různé a diskuse

13.    Usnesení a závěr

 

 

Upozornění

 

Na základě Přílohy usnesení vlády ze dne 19.srpna 2021 č.714 je potřeba aby byly splněny podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením.

Podrobné informace o všech podmínkách vstupu na členskou schůzi obdrží družstevníci mailem.

 

 

Prosíme o účast v souladu s výše uvedenou Přílohou usnesení vlády, případně o vyplnění a předáni plné moci.

 

 

V Praze, dne 1. 10. 2021

 

 

Za Představenstvo BD Suchý vršek

           

Ing. Pavla Vodstrčilová, předsedkyně představenstva

                               

Ing. Jana Pultarová, místopředsedkyně představenstva

 

 

 

Výtah z  Přílohy usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714

 

 

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob:

 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

 

b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,

 

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo