P O Z V Á N K A

 

 

na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 2765, která se bude konat

v pondělí 21. září 2020
od 19:00 hodin na adrese Sluneční náměstí, Praha 13, v Komunitním centru

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

1.          Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele

2.          Zpráva kontrolní komise

3.          Zpráva o hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2019

4.          Rozhodnutí o vypořádání ročního hospodářského výsledku za rok 2019

5.          Rozhodnutí o prolongaci smlouvy o termínovaném vkladu ve výši 2 mil. Kč u J&T Banky o další rok

6.          Informace o proběhlé dotazníkové akci k instalaci domácího vrátného

7.          Informace k probíhajícím investičním akcím

8.          Schválení investic na další období

9.          Rozhodnutí o zahájení aktualizace podkladů pro převod jednotlivých jednotek do vlastnictví družstevníků.

10.     Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise

11.     Různé a diskuse

12.     Usnesení a závěr

 

 

Prosíme o maximální účast, případně o vyplnění a předáni plné moci.

 

 

V Praze, dne  4.9.2020

 

 

Za Představenstvo BD Suchý vršek

                         

Ing. Pavla Vodstrčilová, předsedkyně představenstva

Ing. Jana Pultarová, místopředsedkyně představenstva